Pravilnici, odluke i strateški dokumenti

Pravilnici Dječjeg vrtića Ogledalce

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika
Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o zaštiti od požara

Odluke Dječjeg vrtića Ogledalce

Odluke o naknadi za prijevoz na posao i s posla radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Procedure

 

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Strateški dokumenti

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

Zakoni i podzakonski akti

Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)

Podzakonski akti

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)

Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)

Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)

Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (“Narodne novine” broj 47/87)

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 133/97)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)

Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/0255/06 i 121/07)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)

 

Skip to content