O nama

Kvaliteta odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj određena je kao cilj i načelo hrvatske odgojno-obrazovne politike koja je prepoznala potrebu za osuvremenjivanjem rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prihvaćajući kurikulumski pristup kako bi se odgovorilo razvojnim potrebama hrvatskog društva, imajući u vidu i europski i svjetski kontekst.

Dječji vrtić Ernestinovo je odgojno- obrazovno okruženje u kojem dijete ima višestruke prilike ostvarivati interakcije s drugom djecom i odraslima. U temeljnom dokumentu struke, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, naglasak je stavljen na poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore razvoju kompetencija usklađenih s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta.

Osobito uporište nalazimo još i u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te u njegovim izmjenama i dopunama, Državnom pedagoškom standardu i izmjenama i dopunama, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Prijedlogu koncepciji razvoja predškolskog odgoja, Konvenciji o pravima djeteta, Smjernicama za strategiju obrazovanja,  znanosti i tehnologije RH, te u dokumentima za samovrednovanje.

Suvremenim pedagoškim koncepcijama ili pristupima usmjerenim na dijete, njegove potrebe, prava i razvojne interese, vrtić će prilagođavati svoj ustroj i programsku strukturu. Orijentirat ćemo se na praćenje i podržavanje djetetova učenja te stjecanje roditeljskih i djetetovih kompetencija unutar redovitog, obogaćenog i drugih programa.

Sustavnim praćenjem, dokumentiranjem i vrednovanjem odgojno-obrazovnog rada usmjerit ćemo se na izgrađivanje još bogatije odgojne prakse u vrtiću.  Stvaranjem bogatijeg konteksta (materijalnog i socijalnog) podržavat ćemo, pratiti i bolje razumjeti sve procese učenja djece. U život djece u dječjem vrtiću uključivat ćemo i roditelje te graditi partnerski odnos usmjeren na dijete. Poticat ćemo kvalitetu ranog i predškolskog odgoja, promicati i osvješćivati humanizaciju odnosa, razvijati demokratsku i otvorenu komunikaciju koja značajno utječe na kvalitetu življenja djece, odgojitelja i roditelja.

Dječji vrtić Ogledalce, matični vrtić u  Ernestinovu započeo je s radom 1. listopada 2020. godine i  samostalna je ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Osnivač ustanove je Općina Ernestinovo. Roditelji, prema svojim potrebama mogu izabrati poludnevni 5 – satni program s ili bez ručka ili cjelodnevni 10 –  satni program.

Naše polazište je spoznaja da je djetetu najugodnije u sigurnosti i toplini svoga doma te zbog toga nastojimo osigurati djeci obiteljsku atmosferu u svakom trenutku  boravka u vrtiću i spoznaja da je dijete  stvaralačko biće  koje uči kroz igru,  čineći i istražujući svijet oko sebe.

U pedagoškoj 2023./24. godini u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo u Ernestinovu, imamo  100 djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine do polaska u školu.

Usvajajući Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama, socijalnim, kulturnim i obiteljskim vrijednostima.

Brine se o fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanju kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnost za unaprjeđivanje prakse.

Skip to content