UPIS DJECE U DV”OGLEDALCE” U PEDAGOŠKOJ 2022./23. GODINI

Na temelju članka 20. Stavka 2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo, Upravno vijeće na 25. sjednici održanoj 25. travnja 2022. godine donosi

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE ERNESTINOVO

                         ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

 Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2022./2023. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo

Članak 2.

U Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo za pedagošku godinu 2022./2023., uz upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece u sljedeće programe:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI VRTIĆKI PROGRAM U TRAJANJU  9 SATI
 2. REDOVITI POLUDNEVNI VRTIĆKI PROGRAM U TRAJANJU  5 SATI S RUČKOM
 3. REDOVITI POLUDNEVNI VRTIĆKI PROGRAM U TRAJANJU  5 SATI BEZ RUČKA

– MATIČNI VRTIĆ U ERNESTINOVU

 • za djecu u dobi od 3 godine do polaska u školu
 • ukupan broj slobodnih mjesta za 1., 2. i 3. točku je 10
 1. REDOVITI 5- POLUDNEVNI VRTIĆKI PROGRAM U TRAJANJU 5 SATI
 • PODRUČNI VRTIĆ U LASLOVU
 • za djecu u dobi od 3 godine do polaska u školu
 • broj slobodnih mjesta: 7
 1. REDOVITI CJELODNEVNI JASLIČKI PROGRAM U TRAJANJU 9 SATI
 • MATIČNI VRTIĆ U ERNESTINOVU
 • za djecu u dobi od 1 do 3 godine
 • broj slobodnih mjesta:5
 • 6.KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE DO 250 SATI( 150 SATI) GODIŠNJE
 • za djecu u godini pred polazak u školu koja nisu uključena u redoviti vrtićki program
 • program traje od 1. ožujka 2023. do 31. svibnja 2023.
 • broj mjesta nije određen

Članak 3.

U Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo upisuju se djeca od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu.

Prijave za upis djece primaju od 2. svibnja do 21. svibnja 2022. godine. Obavijest o upisima biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića.

Roditelj odnosno staratelj podnosi Prijavu za upis djeteta u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo.

Obrazac za Prijavu dostupan je u dječjem vrtiću i na web stranici .

Ostale obavijesti roditelji će dobiti prigodom ispunjavanja prijave za upis.

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelji prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. popunjen i potpisan Zahtjev – Prijavu za upis djeteta,
 2. preslika rodnog lista ili izvatka iz matične knjige rođenih,
 3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci
 4. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu
 5. potvrde – elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a)
 6. liječničko uvjerenje
 7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju,
 8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Članak 4.

Temeljem Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo prednost pri upisu djece prednost imaju djeca s prebivalištem na području Općine Ernestinovo.

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu djece određuje se slijedeći sistem bodovanja za određivanje prednosti pri upisu djece u dječji vrtić:

 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata   3 boda
 • djeca s oba zaposlena roditelja    3 boda
 • djeca samohranih roditelja                      3 boda
 • djeca u godini pred polazak u školu    3 boda
 • djeca s teškoćama u razvoju                2 boda
 • djeca u udomiteljskoj obitelji   2 boda
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece    1 bod
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu  1 bod

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se zbroj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na listi reda prvenstva.

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

Članak 5.

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno čl. 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Za upis u program predškole, u trajanju od 250 sati (iznimno 150 sati, ukoliko je broj prijavljene djece manji od 5), objavljuje se Javni poziv te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u program predškole
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
 3. Uvjerenje o prebivalištu djeteta
 4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
 6. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu roditelji posjeduju).

Program predškole namijenjen je za djecu koja nisu uključena u redovni vrtićki program, te će se način i vrijeme provedbe programa odrediti nakon zaprimanja prijava, kad se utvrdi točan broj djece.

Članak 6.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo.

Za provedbu upisa imenuje se Povjerenstvo u slijedećem sastavu:

 • Monika Miškić- predsjednik
 • Dijana Markota, pedagog
 • Diana Viduka, psiholog

Povjerenstvo provodi odabir djece na temelju ove Odluke i Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenog postupka.

Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.

Rezultati upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća biti će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo  do 1. lipnja 2021. godine.

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave rezultata.

O žalbama rješava Povjerenstvo za upis u roku od 15 dana od dana zaprimanja žalbe.

Članak 7.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni programa utvrđuje se u skladu s Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo od roditelja – korisnika.

Roditelj odnosno staratelj, obavezan je zaključiti ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja i naobrazbe u dječjem vrtiću najkasnije do početka pedagoške godine.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i kopiju knjižice cijepljenja.

Roditelj ili staratelj koji je korisnik neke od beneficija obvezan je prijaviti dječjem vrtiću promjenu svih okolnosti koje utječu na visinu sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića.

                                                    UPRAVNO VIJEĆE

 

Skip to content