Obavijest o početku programa predškole

Program predškole

Program predškole u Dječjim vrtićima Ogledalce Ernestinovo počinje:

1.03.2021.g. do 31.05.2021.g.

 

 

Napomena

Potrebne stvari za vrtić su:potvrda da je dijete zdravo i procijepljeno, rodni list, papuče i rezervna odjeća.

 

Namjena Programa

Prema Državnom pedagoškom standardu ostvaruje se program predškole. On podrazumijeva odgojno – obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu.

U Program se uključuje dijete koja do sada nije bilo obuhvaćeno redovitim programom  predškolskog odgoja.

Ciljevi Programa

 Program predškole se u svojoj provedbi naslanja na ciljeve, načela, vrijednosti  i polazišta Nacionalnog kurikuluma (2014.)

Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu planira se i oblikuje cjelovito (tematski, projektno).

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje usmjeren je prema ostvarivanju specifičnih ciljeva (osiguranju dobrobiti za dijete, poticanju cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece, razvoju kompetencija te ostvarivanju prava djece na jednake šanse, tj. ostvarivanju jednakih prava za sve), utemeljen je na specifičnim polazištima (postojećim dokumentima i suvremenom shvaćanju djeteta i organizacije vrtića) i odražava specifična načela (fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano učenje te spremnost na unapređivanje prakse) i vrijednosti (znanje, identitet, solidarnost i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost).

Navedeni ciljevi, polazišta, vrijednosti i načela predstavljaju osnovu oblikovanja kurikuluma vrtića i programa predškole.

Obilježja Programa

Program je zamišljen tako da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu Vrtića s roditeljima i širom zajednicom, sistematskim radom osiguramo kontinuitet u odgoju i obrazovanju i poticanju cjelovitog razvoja djeteta u stjecanju znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje.

Prioritet ćemo dati igri, kao osnovnoj aktivnosti predškolskog djeteta, uvažavajući je istovremeno kao osnovnu aktivnost, sredstvo i metodu rada.

Organizirajući i provodeći ovaj Program poštivat ćemo sljedeća načela:

  • Program se provodi kao obogaćivanje, ne kao zamjena za redoviti program
  • aktivnosti uključuju dijete prema osobnom interesu i razvojnim sposobnostima, uvažavajući njegove individualne razlike i sposobnosti s obzirom na istu kronološku dob, intelektualne snage i sposobnosti (zastoji, nazadovanja, individualni interesi, ubrzanja, nadarenosti…)
  • u neposrednom radu s djetetom se teži individualizacija odgojno-obrazovnog procesa uvažavajući sve aspekte njegovog razvoja
  • unaprjeđujemo intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta kroz stjecanje znanja, vještina i navika, kroz izgrađivanje identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti
  • pridonosimo osobnoj, emocionalnoj, obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti djeteta

Nositelji Programa

Voditelji Programa bit će odgojitelji.

 

Skip to content